CENÍK SLUŽEB

Až na drobné výjimky se obvykle s klienty sjednává hodinová odměna. Naše kancelář rozlišuje dvě sazby:

  • základní ve výši 2.000 Kč (bez DPH) za jednu hodinu práce
  • zvýšenou ve výši 2.500 Kč (bez DPH) za jednu hodinu práce

Zvýšená sazba se užije ve složitých případech, jedná se především o poskytování právních služeb v cizím jazyce, nebo posuzování záležitostí s mezinárodním prvkem (smlouvy o přepravě podléhající Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), nebo kupní smlouva podléhající Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, přeshraniční spory). V případech zvlášť složitých může být i zvýšená sazba navýšena, a to dle individuálních podmínek.

V případě dlouhodobé spolupráce je poskytnutí výhodnějších sazeb samozřejmostí.

Sazba odměny je vždy klientovi sdělena před započetím poskytování právních služeb.

Ve výjimečných případech je možné sjednat si pevnou odměnu za poskytnutí právní pomoci. Tato varianta je na místě zejména v případech, kdy doba poskytování právní služby je hůře postižitelná a zároveň se jedná o běžnou, pravidelně prováděnou činnost, u které je možné předem odhadnout náklady - typicky příprava smluv sovisejících s nemovitostmi.

Často jsme také žádání o kontrolu smlouvy přinesené klientem a i tuto službu jsme pochopitelně schopni poskytnout. Je však třeba zdůraznit, že kontrola a doplnění smlouvy vytvořené někým jiným nebo stažené z internetu může být ve svém důsledku dražší než příprava zcela nové smlouvy. Pročtení smlouvy sestavené podle jiné logiky, pochopení jejich vnitřních vazeb a doplnění případně chybějících částí je někdy (ne vždy) časově mnohem náročnější než tvorba nové vlastní smlouvy .

Níže pro Vaši informaci proto uvádíme orientační ceny některých námi poskytovaných a dle našich zkušeností nejvíce žádaných právních služeb. Současně však upozorňujeme, že se jedná o ceny základní, a konečná cena může být v závislosti na složitosti poskytované služby i vyšší.

CENÍK ZÁKLADNÍCH ÚKONŮ

Prvotní konzultaci s klientem v délce do 15 minut nabízíme zdarma.
Za prvotní konzultaci v délce nad 15 minut do 1 hodiny si účtujeme částku 500 Kč.

Standardní konzultace - 1.000 Kč za každou započatou hodinu

Kupní smlouva na nemovitou věc

vč. přípravy návrhu na vklad do katastru nemovitostí
Pozemek, stavba, jednotka v os. vlastnictví, družstevní byt.

Cena bez zapracování geometrického plánu, bez zřízení služebnosti  (věcného břemene), bez úschovy financí.

6.000 Kč

Darovací smlouva na nemovitou věc

vč. přípravy návrhu na vklad do katastru nemovitostí
Cena bez zapracování geometrického plánu, bez zřízení služebnosti (věcného břemene).

5.000 Kč

Založení společnosti s ručením omezeným s jedním společníkem a jednatelem

Konečná cena vč. všech poplatků.

15.000 Kč

Nájemní smlouva bytové jednotky

Smlouva obsahující standardní ujednání.

6.000 Kč

Registrace národní ochranné známky

Základní cena za přípravu standardní přihlášky do 3. tříd.

5.500 Kč

Kupní smlouva na nemovitou věc se zřízením služebnosti

vč. přípravy návrhu na vklad do katastru nemovitostí
bez úschovy financí

10.000 Kč

Darovací smlouva na nemovitou věc se zřízením služebnosti (věcného břemene)

vč. přípravy návrhu na vklad do katastru nemovitostí

8.000 Kč

Zřízení  služebnosti (věcného břemene) na nemovité věci

vč. přípravy návrhu na vklad do katastru nemovitostí
samostatná smlouva

6.000 Kč

Svěřenecká smlouva (Smlouva o adv. úschově) do částky 5 mil. Kč

Cena bude navýšena o 1.000 Kč za každý započatý milion Kč převyšující částku 5 mil. Kč. (př.: úschova 7,2 mil. Kč =9.000 Kč)

V případě přípravy kupní smlouvy naší kanceláří, je v závislosti na její složitosti, možná sleva z ceny svěřenecké smlouvy 

6.000 Kč

Jsme plátci DPH, k výše uvedeným cenám, je tedy nutné připočíst DPH v zákonné výši 21%.